ฟรี
 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

   วิสัยทัศน์      : VISION
 
             มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน
        โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้ รักษ์ความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
   พันธกิจ        : MISSION
 
 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาศักยภาพครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
 
 เป้าประสงค์        : GOAL
 
 1. นักเรียนโรงเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   2. ครูและบุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                   3. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
            1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
            2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ 2  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
            1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
            2. ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา
กลยุทธ์ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
            1. พัฒนาองค์ความรู้ครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
            2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
            3. สร้างแรงจูงใจให้ครู มีขวัญกำลังใจ ในการทางาน เกิดผลการปฏิบัติงาน เชิงประจักษ์
            4. พัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณของ ความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
            1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
            2. พัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
            3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
            4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
            5. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทางกายภาพ และสังคม ที่เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน